Árverési feltételek

1. A Contempoauctions Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: aukciósház) a honlapon előre meghirdetett helyszínen és időpontban tartandó árverésen szereplő árverési tárgyak (a továbbiakban: árverési tételek) tulajdonosai, vagy eladásra jogosultjai (a továbbiakban: árvereztetők) megbízása alapján mint kereskedelmi képviselő árverést rendez és vezet. Az aukciósház mint kereskedelmi képviselő az árvereztető nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jár el. A meghatalmazás alapján jogosult az árverés során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére.

2. Az aukciós tételek a honlapon, valamint az árverés előtti kiállításon megtekinthetőek. A honlapon szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e az aukciósház által közzétett információknak. A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincs helye, kivéve, ha a tárgy hamis – bár a honlapon eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első kételytől számított 1 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 1 éven belül felszólamlással élhet. Az aukciósház vállalja, hogy az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 2 éven belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat - amennyiben arról független igazságügyi szakértő megállapítja, hogy nem eredeti.- a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének ellenében visszaveszi. Az aukciósház fenntartja a jogot, hogy a honlapon szereplő egyes tételek árverésre bocsátását mellőzze.

3. Árverezni kizárólag – az aukció megkezdése előtt név, lakcím és telefonszám szerint regisztrált – licitáló tárcsával lehet. A vevők a tárcsa átvételével, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az Árverési feltételeket, valamint a vonatkozó jogszabályokat így különösen a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Az árverés vezetője az árverési tételeket a honlapon az adott árverés alatti árverési tételeknél megjelölt sorrendben élőszóval röviden bemutatja és kihirdeti a kikiáltási árat, az árverési vevők pedig a számozott licitáló tárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat. Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad és a leütéssel létre nem jön az adás-vétel. A tárgy vételi jogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb érvényes árajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgy esetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben biztosított elővásárlási jogát a Magyar Állam érvényesíti. Az eladásra kerülő tárgyak a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi képviselőtől.

Licitlépcsők:
• 20.000 Forint alatt 1.000 Forint
• 20.000- 50.000 Forint között 2.000 Forint
• 50.000- 100.000 Forint között 5.000 Forint
• 100.000- 200.000 Forint között 10.000 Forint
• 200.000- 500.000 Forint között 20.000 Forint
• 500.000- 1.000.000 Forint között 50.000 Forint
• 1.000.000- 2.000.000 Forint között 100.000 Forint stb.

5. A vevő a leütési ár 20%át foglalóként az aukciósház részére az árverésen készpénzben azonnal tartozik kifizetni. Amennyiben a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. A szállítás költségei a vevőt terhelik.

6. A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői díjat tartozik fizetni, a leütési ár 18%-át. A közvetítői díj ÁFA-t tartalmaz. A vételár összege a leütési ár, a közvetítői díj és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján meghatározott követői díj (a vételár 4%-a 50000 Euro alatt) együttes összegéből tevődik össze. A vételárba a foglaló összege – határidőben történő teljesítés esetén beleszámít. A vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette és az árverési tételt az aukciósháztól átvette.

7. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson. Ha a vevő személye az árverés során valamilyen okból nem állapítható meg, akkor az árverési tétel árverezését újra lehet kezdeni. A vevők az árverés végén az el nem kelt tételek újraárverezését kérhetik. Abban az esetben, ha az árvereztető és a nyertes ajánlattevő azonos személy, adásvételi szerződés nem jön létre, a foglaló visszajár, az ajánlattevő azonban köteles az előbbiekben meghatározott közvetítői díjat az aukciósháznak megfizetni.

8. Az aukciósház biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 7 napon belül egyenlítse ki. Ez esetben az árverési vevő a tárgyat csak akkor veheti át, ha az árveréstől számított 7 napon belül kiegyenlítette a teljes vételárat. Amennyiben a megadott határidőig a vevő a tárgy átvételére nem jelentkezik, úgy az aukciósház fenntartja magának azon jogát, hogy az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a foglaló összegét megtartsa.

9. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén az aukciósház nem felel a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és az árverést követő 15. naptól a vételárra számított havi 5 % tárolási díjat számol fel. Ha az árverési vevő az árverést követően 3 hónapon belül nem szállítja el a tárgyat, úgy azt az aukciósház - felszólítás után - szabadon értékesítheti és költségei levonása után a fennmaradt összeget a vevő javára letétként őrzi.

10. Az árverési katalógusban „VÉDETT", vagy „NO EXPORT" jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról véglegesen kivinni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezései értelmében nem lehet. A „VÉDETT" jelzésű tárgyak mindenkori tulajdonosát az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság közhiteles nyilvántartásba veszi, a tulajdonosváltozás bejelentési kötelezettség alá esik. A tulajdonosváltozással kapcsolatos kötelezettségek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény értelmében az új tulajdonost terhelik.

11. Amennyiben az árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette az aukciósház - a megbízásnak megfelelően – teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást a kiállítás ideje alatt, de legkésőbb az árverés megkezdését megelőzően 24 órával fogadunk el. A vételi megbízás elfogadásához 20 % előleg befizetése szükséges, amely sikertelen licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az előleg teljes összegét foglalónak kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlevő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az árverési vevők magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollevő árverési vevő az árverés után az előleget minden levonás nélkül visszakapja. Lehetőség van telefon keresztüli árverezésre is. Telefonos vételi megbízás esetén, ha a hívott fél bármilyen oknál fogva nem elérhető, a megbízás kikiáltási áron való vételi szándéknak tekintendő. Az esetlegesen felmerülő telekommunikációs problémákért az aukciósház felelősséget nem vállal. Azonos összegű vételi megbízások esetén a korábban érkező vételi megbízás kerül előnyben részesítésre.

12. A vételár az árverési vevők nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki. Az árverező által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért a kereskedelmi képviselő felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy nevezett tételt ugyanezen az áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja vagy forgalomba hozza.

13. Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény paragrafusai az irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik magukat a Fővárosi Törvényszék illetékességének.